SEJAI

Multipolārā radiofrekvence un Elektroporācija + Jonoforēze vienā manipulā

Apolo Duet multipolārā radiofrekvence, elektroporācija + jonoforēze

KAS IR APOLLO DUET?

Apollo Duet ir mūsdienīga sejas kopšanas sistēma, kas unikāli ap­vieno sevī trīs vadošās kosmētiskās tehnoloģijas – 4. pa­au­d­zes Multipolāro radiofrekvenci (RF) un Elektroporāciju kopā ar Jono­fo­rēzi vienā manipulā.

Tehnoloģiju kombinācija sniedz iespēju sasildīt (līdz 45⁰ C) vai atvē­si­nāt (līdz -20⁰ C) ādu. Bet aktīvo pozitīvi vai negatīvi lādēto busteru Derma Boost pielietojums pa­dara Apollo Duet par unikālu un efektīvu iekai­su­šas un kai­ri­nā­tas ādas, aknes, pigmentācijas, seborejas, rozācijas un kupero­zes seku samazināšanas iespēju.

IEGUVUMI:

 • RF manipulā iebūvētais temperatūras sensors ļauj reālajā lai­kā se­kot līdzi klienta ādas tem­pe­ra­tūrai un at­tie­cī­gi re­gu­lēt to.
 • Elektroporācijas un jonoforēzes apvienojums vienā manipulā no­dro­šina 10 reizes lielāku aktīvo busteru uzsūkšanās iespēju.
 • Apollo Duet var precīzi ie­statīt vi­sus para­met­rus: Derma Bo­ost bus­teru pie­lie­to­jumu, ādas sildī­ša­nas vai dze­sē­ša­nas tempe­ra­tū­ru, ra­dio­­fre­k­vences (RF) un elektrisko viļņu intensitāti un jono­fo­rēzes po­la­­ritāti.
 • Iestatot šos parametrus, Apollo Duet lietotāji izveido īpašus protokolus, kas ir pie­lāgoti un atbilst klie­n­ta ādas stā­vok­lim, personīgās tolerances līmenim un noteiktajiem tera­pei­tis­kajiem mērķiem.

Apollo Duet unikāli apvieno sevī 3 vado­šās kosmē­tis­kās teh­no­lo­ģijas – IV. pa­au­d­zes Mul­tipolāro radiofrek­ven­ci un Elekt­ro­­­po­­­rā­ci­ju kopā ar Jono­fo­rēzi. Elektroporācijas un jonoforēzes apvienojums vienā manipulā no­dro­šina 10 reizes lielāku aktīvo busteru uzsūkšanās iespēju.

Šī tehnoloģiju kombinācija ļauj aktivizēt dažādus nozī­mī­gus proce­sus ādā:

VISEFEKTĪVĀKIE REZULTĀTI PROBLEMĀTISKIEM ĀDAS STĀVOKĻIEM

Efektīvu rezultātu sasniegšana ir iespējama, pateicoties vadošo tehnoloģiju kombinācijai – multipolāra radiofrekvence, elekt­ro­po­rācija un jonoforēze, kā arī dermālā matriksa sildīšana vai dzesēšana. Apollo Duet var izmantot praktiski uz jebkuras ādas, neradot sāpes vai dis­kom­­forta sajūtu. Tas attiecas arī uz jutīgu, vai kairinātu, iekaisušu un de­hi­drētu ādu.

Unikālā estētisko tehnoloģiju kombinācija vienā sistēmā ļauj veikt efektīvu un at­jaunojošu ādas kopšanu dažādiem ādas stāvokļiem:

 • AKTĪVAS AKNES UN POSTAKNES STĀVOKĻI
 • SAUSA, DEHIDRĒTA ĀDA
 • IEKAISUSI ĀDA
 • PIGMENTĀCIJA
 • DAŽĀDA DZIĻUMA GRUMBAS
 • SEBOREJA, ROZĀCIJA, KUPE­RO­ZE

SVARĪGI!

 • Apollo Duet ir Izraēlas inovāciju un pro­gre­sīvu Korejas teh­no­­loģiju kopdarbs.
 • Ražots saskaņā ar EEZ standartiem. Tā izgājusi vairākas drošības un ekspluatācijas pārbaudes, lai ga­ran­tētu op­ti­mālus rezul­tātus un maksimālu ādas aizsardzību.
 • Ierīce ietver sevī vairākus drošības mehānismus, tā ir viegli lietojama, kā arī, nodrošina kom­for­tab­­lu procedūru klientiem.

IERĪCI IESPĒJAMS IEGĀDĀTIES ARĪ BEZPROCENTU LĪZINGĀ!

VAIRĀK INFO PA TĀLR.: 292 62 068

Oficiālais izplatītājs Latvijā: Soneil Studio SIA, Ģertrūdes iela 51, Rīga. T: +371 29262068; www.soneilstudio.lv